Doktrinálne zásady VBH - Veríme a vyznávame...

Doktrinálne zásady uznávané členmi hnutia sú spoločné pre väčšinu kresťanských cirkví a organizácií.

Veríme a vyznávame...

  • Trojjediného Boha – Otca, Syna a Svätého Ducha,
  • Neomylnosť Svätého Písma, ktoré je jedinou, Bohom inšpirovanou autoritou v otázkach viery a života,
  • Božiu zvrchovanosť pri stvorení, zjavení, vykúpení a poslednom súde,
  • Božstvo Ježiša Krista ako Božieho Syna, Jeho nepoškvrnené počatie, bezhriešny život a vykupiteľskú smrť na kríži za hriechy sveta, telesné vzkriesenie z mŕtvych, nanebovstúpenie a druhý príchod,
  • Hriešnosť človeka - Všetci ľudia sú hriešni, hriech je dôsledkom odvrátenia sa od Boha, za čo sa stávame objektom Božieho hnevu a odsúdenia,
  • Vykúpenie človeka a oslobodenie pred trestom večného odsúdenia jedine vďaka spasiteľnému dielu Ježiša Krista,
  • Spasenie a ospravedlnenie hriešnika jedine na základe Božej milosti skrze vieru v Krista, znovuzrodenie zo Svätého Ducha ako podmienku spasenia, silu a vedenie Svätým Duchom v živote kresťana,
  • Večný život, ktorý je darom Božieho milosrdenstva a večné odsúdenie, ktoré je vyjadrením Božej spravodlivosti,
  • Duchovnú jednotu cirkvi - Tela Kristovho, ktorej členmi sú všetci skutočne veriaci.

VBH a cirkevné zbory

    Naším úmyslom nikdy nebolo, ani nebude vytvorenie ďalšej denominácie! Chceme slúžiť existujúcim zborom. VBH je pre tých, ktorí uveria na VŠ, len prvou etapou, prvým stretnutím s evanjeliom a začiatkom na ceste viery. Ďalšiu starostlivosť a pôsobenie prenechávame cirkevným zborom, ktoré reprezentujú Kristovo telo na zemi.

Ak vás táto problematika zaujíma, prečítajte si článok o vzťahu VBH, študentov a miestch zborov v našom spravodaji.