Poslanie a ciele VBH

Poslaním VBH je združovať, zakladať a podporovať študentské kresťanské skupinky tak, aby sme naplňovali stanovené ciele.
 • Získavanie mládeže (najmä akademickej) pre Ježiša Krista skrze zvestovanie evanjelia;
 • Rozširovanie a prehlbovanie biblického poznania a duchovný rast;
 • Šírenie a posilňovanie jednoty biblicky veriacich ľudí v diele evanjelizácie a Kristovho učeníctva;
 • Modlitebné úsilie;
 • Rozširovanie zásad kresťanskej etiky a poskytovanie všestrannej pomoci v tejto oblasti.
 • Tvorivé myslenie;
 • Služba cirkvi.

...a ako na to...

 • Organizovaním biblických študijných skupiniek, diskusných skupín, prednášok, kurzov, konferencií, kultúrnych akcií, táborov, výletov a ďalšími formami činnosti.
  Ak máte záujem, môžete sa prísť pozrieť na niektorú z našich skupiniek, alebo ísť s nami na niektorú z našich väčších akcií.
 • Vydávaním a rozširovaním kníh a časopisov.
  K týmto patrí hlavne náš Spravodaj.
 • Spoluprácou s organizáciami, ktoré majú podobné ciele.

 

    Želáme si, aby podstatou nášho pôsobenia bol skutočný duchovný základ a nielen nejaké predvádzané výsledky alebo veľká reklama. Naše hnutie je budované zdola a každý, kto je do neho zapojený, je v ňom nenahraditeľný. V našej práci sa neriadime vopred stanoveným modelom, ale využívame rôznorodosť, ktorú Pán Boh dal každému z nás. Chceme tolerovať určité rozdiely v druhoradých veciach, aby sme mohli byť jednotní v privádzaní ľudí k opravdovej viere v Pána Ježiša Krista.