Ústredná rada VBH a Rada konzultantov VBH

Riadiacim článkom vo VBH je Ústredná rada VBH. Je zodpovedná za riadenie hnutia a medzi členskými zhromaždeniami rozhoduje o zásadných a najdôležitejších otázkach smerovania a práce VBH.

Ústredná rada VBH okrem iného:

  • rozhoduje o organizačných a personálnych otázkach
  • rade sa zodpovedá predseda VBH zabezpečuje transparentnosť voči členskému zhromaždeniu
  • určuje systémy, pravidlá a procesy, ktoré vedú ku efektívnemu fungovaniu hnutia
  • stanovuje pravidlá, smernice a pokyny pre prácu hnutia a jeho zamestnancov
  • rada VBH nesie spoluzodpovednosť za stabilizáciu a ďalší vývoj finančnej situácie hnutia
  • Rada VBH nezasahuje do každodennej práce hnutia, toto je kompetencia predsedu VBH.

Mimo valného zhromaždenia VBH je hlavným výkonným orgánom Ústredná rada VBH (ÚR). ÚR VBH tvoria členovia, ktorí sú zvolení valným zhromaždením na obdobie 4 rokov

 

Členmi ÚR VBH na obdobie 2019 až 2023 sú:

 

MUDr. Martina Ostricová, predsedníčka ÚR VBH

Ing. Peter Kozár, podpredseda VBH

Ing. Martin Adame, PhD.,

Ing. Branislav Lajoš, PhD.,

Ing. Martin Mražík, PhD., 

Ing. Radovan Švarda, PhD.,

Ing. Elvíra Tkáčová,

MSci. Graham Leeder, predseda VBH 

 

Poradným orgánom hnutia je Rada konzultantov VBH. Konzultanti VBH sú schválení valným zhromaždením na návrh ÚR VBH.

 

Členmi Rady konzultantov VBH sú:

 

Mgr. Ondrej Kolarovský, Evanjelická cirkev a.v.,

Prof. ThDr. Pavel Hanes, PhD., Bratská jednota baptistov,

Ing. Mgr. Juraj Brecko, Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku,

Jozef Abrman, Kresťanské zbory na Slovensku.