AKO BOLO NA KONFERENCII EXTRÉMNE NASLEDOVANIE?

27. konferencia VBH sa uskutočnila v dňoch 16. – 17. septembra vo Veľkom Slavkove. V priestoroch Medzinárodného Evanjelického Mládežníckeho Centra (MEMC) Ichthys pre nás Pán Boh pripravil dva požehnané dni naplnené modlitbami, štúdiom Božieho Slova, chválami a osobnými svedectvami. Veľkým Božím darom bolo aj vzájomne prežívané spoločenstvo. Počas konferencie sme premýšľali nad vážnymi slovami Pána Ježiša, ktoré vyriekol niekoľko dní pred svojou smrťou  na kríži: „Kto miluje svoj život, stratí ho a kto svoj život na tomto svete nenávidí, zachová si ho pre večný život.“ (Ján 12, 25).
Program začal v sobotu ráno spoločnými modlitbami a chválami. Charakteristike skutočného Kristovho učeníka sa venoval hlavný spíker Slavomír Slávik, ktorý je riaditeľom Slovenského evanjelizačného strediska. Na základe Jánovho evanjelia 8, 1 – 11 poukázal na princípy skutočného nasledovania Krista. Martin Vigľaš účastníkom konferencie predstavil praktické nástroje pre tvorbu kvalitných materiálov vhodných na propagovanie činnosti skupiniek VBH. Sobotné popoludnie patrilo Igorovi Pogranovi, ktorý sa s nami pútavým štýlom podelil o svoj inšpiratívny životný príbeh. Jeho svedectvo o skúsenostiach s osobnou evanjelizáciou svojich spolužiakov a neskôr aj kolegov bolo plné dôkazov o Božej túžbe zachrániť pred zahynutím každého človeka. Prvú polovicu sobotného večera vyplnila diskusia s teológom Miroslavom Kocúrom na tému extrémizmu. Nasledovalo pásmo modlitieb za prenasledovaných kresťanov z rôznych kútov sveta. Spoločne sme prosili Pána, aby poslal pracovníkov na svoju žatvu a zabezpečil všetky materiálne aj duchovné zdroje nevyhnutné pre misijnú prácu v neraz extrémne nepriaznivých podmienkach. Modlili sme sa o príležitosť zúčastniť sa naplnenia Pánovmu príkazu: „Choďte a čiňte mi učeníkmi všetky národy!“ Vážny výkričník, vyzývajúci k zintenzívneniu osobného nasledovania Pána Ježiša, predstavoval symbolický stan sprítomňujúci mimoriadne náročné životné podmienky sýrskych kresťanov, ktorí museli opustiť svoje domovy z dôvodu prenasledovania.
Nedeľné dopoludnie sme strávili prezentáciou skupiniek pôsobiacich na univerzitách v Bratislave, Nitre, Žiline, Martine, Banskej Bystrici, Košiciach a v Prešove. Prosili sme o Božie vedenie pre začínajúci akademický rok 2017/2018.
Počas konferencie sme mohli  neustále zakúšať  Božiu dobrotu. Skrze požehnané prednášky sa nám Pán Ježiš zjavoval ako nádherný Spasiteľ, ktorý je hodný nášho poslušného nasledovania za každých okolností.
Martin (absolvent BB)