projekt Ponorka

Predstavujeme Vám projekt študentov UMB zo skupinky VBH v Banskej Bystrici

verejné diskusie študentov, učiteľov a osobností
na etické, filozofické a spoločenské témy

 

Študenti UMB v Banskej Bystrici z Katedry teoĺogie a katechetiky PdF UMB a Katedry etiky a aplikovanej etiky FF UMB, spolu so spolužiakmi z ostatných odborov, organizujú v rámci aktivít skupinky VBH pravidelné verejné diskusie na etické, filozofické a spoločenské témy. Cez rečníkov z rôznych odborov – najmä etika, teológia, filozofia, fyzika, medicína atď. – sa otvára príležitosť pre všetkých členov akademickej obce, aby sa prehĺbilo ich interdisciplinárne poznanie, porozumenie hodnôt a reality života, ako aj upevňovanie vzájomných vzťahov.

Moderované diskusie dávajú priestor zapojiť sa aj publiku a rozvíjajú tak kritické myslenie a schopnosť vyjadrovania a argumentácie účastníkov.

Nad projektom prevzal záštitu dekan Filozofickej fakulty UMB doc. Mgr.Vladimír Biloveský, PhD.

Ciele projektu

  • Spájať v diskusii študentov a učiteľov z rôznych odborov a fakúlt UMB.
  • Učiť sa kriticky myslieť, argumentovať a prezentovať svoje názory na verejnosti.
  • Prehlbovať poznanie a význam hodnôt v kontexte postmodernej spoločnosti.


Ako prebiehajú diskusie

Ide o moderované diskusie, ktorých sa zúčastňujú aspoň dve strany, ktoré reprezentujú rozdielne uhly pohľadu na vybranú tému. Vzhľadom na témy a možnosti, ktoré ponúka Univerzita Mateja Bela, sa najvhodnejší rečníci a moderátori vyskytujú na Katedre etiky a aplikovanej etiky FHV, Katedre filozofie FHV, Katedre teológie a katechetiky PdF a Katedre etickej a občianskej výchovy PdF.
V dlhodobej perspektíve fungovania projektu sa budeme snažiť pozývať rečníkov aj z iných katedier a fakúlt UMB, či dokonca iných univerzít na Slovensku a v zahraničí.

Nakoľko sa jedná o otvorené stretnutia, vítanou súčasťou publika je aj širšia verejnosť. Cieľovou skupinou projektu sú však študenti Univerzity Mateja Bela a učitelia.

Aktuálne a minulé témy:


Rok 2013
Rok 2012