7 EUR pre VBH

Aby mohlo VBH slúžiť študentom, potrebuje aj finančné zabezpečenie. Financie sa rozdeľujú na réžiu spojenú s chodom organizácie (kancelária, korešpondencia, technika, cesty a platy zamestnancov) a projekty, ktoré počas semestra VBH realizuje (konferencie VBH, výroba časopisov, školenia vedúcich skupiniek, letné a zimné tábory, kurzy, štipendiá pre študentov v núdzi).

VBH získava na svoju činnosť financie od dobrovoľných darcov, ktorých tvoria väčšinou absolventi, sympatizanti, členovia rôznych cirkevných zborov, ako aj niektoré cirkevné zbory. Neorientujeme sa na pomoc zo zahraničia, lebo chceme byť autonómnym a stabilným národným hnutím. Navyše radi by sme sa pridali k tým hnutiam v rámci IFES, ktoré dokážu pomôcť aj študentskej misii v rozvojových krajinách a prispieť tak k rozširovaniu študentskej misie nie len doma ale aj vo svete.

Ako krok k upevneniu finančnej stability v neľahkom ekonomickom prostredí sme sa rozhodli osloviť všetkých absolventov a priateľov, ktorí prišli s misiou VBH do kontaktu pri svojich štúdiách, resp. iných príležitostiach. Spoliehame sa, že dobre poznajú našu činnosť a rozumejú našim cieľom. Chceme požiadať ochotných darcov o pravidelnú podporu vo výške 7 EUR mesačne. Pravidelné dary nám umožňujú tvorbu rozpočtu, včasné plánovanie akcií a tiež stabilné podmienky pre prácu zamestnancov, ako aj podmienky pre prijímanie nových pracovníkov.

Nejde nám len o dostatok financií na činnosť organizácie, ale o zachovanie zvestovania evanjelia medzi študentmi na vysokých školách. Hlásime sa k zodpovednosti voči študentom, s ktorými pracujeme, a tiež voči partnerským hnutiam v krajinách s podstatne horším ekonomickým zázemím ako Slovensko. Modlíme sa, aby Pán pohliadol na našu snahu a oslovil ochotných darcov a aj takto požehnal službu VBH.

Ak ste sa aj vy rozhodli a chcete sa stať našimi pravidelnými podporovateľmi, vyplňte prosím priložený formulár a postupujte podľa pokynov.

Ďakujem za pochopenie, ochotu a obetavosť!

Ing. Martin Mražík, PhD.

predseda VBH